Közérdekű adatok

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közzétételi listája


I. SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK

Közzétételi egység Szám Adat megnevezés Adattartalom
Elérhetőségi adatok 1.1. Hivatalos név (teljes név) KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Vizsgaközpont)
1.2. Székhely 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
1.3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 1438 Budapest, Pf.477
1.4. Telefonszám +36-1-814-1800
1.5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-1-814-1815
1.6. Központi elektronikus levélcím info@kavk.hu
1.7. A honlap URL-je https://vizsgakozpont.hu/
1.8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége A teljes lista ide kattintva >> érhető el
1.9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Biró Angelika
1.10. Az ügyfélfogadás rendje A teljes lista ide kattintva >> érhető el
Egyéb céges adatok 2.1. Adószám 26580708-2-41
2.2. A céget nyilvántartó cégbíróság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
2.3. Cégjegyzékszám Cg.01-09-333264.
A szervezeti struktúra 3. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével), elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz, a már közzétett adatokra hivatkozással is teljesíthető Szervezeti ábra - 2023.05.30.
Ügyvezető és vezetők neve, elérhetősége
A szerv vezetői 4.1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve,beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím), a már közzétett adatokra hivatkozással is teljesíthető  Ügyvezető és vezetők neve, elérhetősége
4.2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím szervezeti egységenként felsorolásszerűen)

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő közfeladatot ellátó szervek
 
5.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
5.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
5.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel

A szerv tulajdonában, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 
6.1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik) A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
6.2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
6.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
6.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Lapok 7.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
7.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
7.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 8.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.
info@ekm.gov.hu

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

8.2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
A szerv által alapított költségvetési szervek 9.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
9.2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
A szerv által alapított közalapítványok 10.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Közzétételi egység Szám Adat megnevezés Adattartalom
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök  
  Általános szabályok

A vonatkozó jogszabályok listája itt érhető el >>

  Közúti szakágazat

A vonatkozó jogszabályok listája itt érhető el >>

  PÁV szakterület

A vonatkozó jogszabályok listája itt érhető el >>

  Hajózási szakterület

A vonatkozó jogszabályok listája itt érhető el >>

  Vasúti szakterület

A vonatkozó jogszabályok listája itt érhető el >>

  Légügyi szakterület

A vonatkozó jogszabályok listája itt érhető el >>

  Drón szakterület

A vonatkozó jogszabályok listája itt érhető el >>

1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzata vagy ügyrend listája a hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentum(ok) elérhetőségének biztosításával SZMSZ - 2023-05-30
1.1.3. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentum(ok) elérhetőségének biztosításával Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
1.4 A Vizsgaközpont által alkalmazott vizsgálati és vizsgadíjak meghatározásáról szóló szabályzat A szabályzat itt érhető el >>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 2.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel
2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A Vizsgaközpont ilyen adatok nem kezel

Közszolgáltatások
 
3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
A szerv adatbázisai, nyilvántartásai 4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) jegyzéke A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
4.2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Nyilvános kiadványok 5. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a hozzáférés módja, a fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Döntéshozatal, ülések 6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám), több helyszín esetén ülésenkénti bontásban A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
6.5. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), nyilvánossága, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, döntéseinek felsorolása A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, a döntés elérhetőségének biztosításával, a döntéshozatal dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
7.2. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, az egyeztetés állapota A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
7.3. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
7.4. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Beszerzéssel összefüggő pályázatok 8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk, a kapcsolódó dokumentumok elérhetőségének biztosításával Jelenleg nincs aktuális tartalom
Hirdetmények, közlemények 9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Jelenleg nincs aktuális tartalom
Közérdekű adatok igénylése 10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Vizsgaközpont kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be a 
kozadat@kavk.hu e-mail címen

A közérdekű adatok igényléséről szóló tájékoztató

10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Jelenleg nincs aktuális tartalom
10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Jelenleg nincs aktuális tartalom
10.4. Az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Bárány Barbara (adatvedelem@kavk.hu)
10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Jelenleg nincs aktuális tartalom
10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Jelenleg nincs aktuális tartalom
Közzétételi listák 11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével Jelenleg nincs aktuális tartalom
11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével elérhetővé tételével Jelenleg nincs aktuális tartalom
Közadatok újrahasznosítása 12.1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, típusukról való tájékoztatás, valamint azok rendelkezésre álló formátuma Jelenleg nincs aktuális tartalom
12.2. A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Jelenleg nincs aktuális tartalom
12.3. A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Jelenleg nincs aktuális tartalom
12.4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Jelenleg nincs aktuális tartalom
12.5. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Jelenleg nincs aktuális tartalom
12.6. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadat digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
12.7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabály, közjogi szervezetszabályzó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Közzétételi egység Szám Adat megnevezés Adattartalom
Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Jelenleg nincs aktuális tartalom
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelenleg nincs aktuális tartalom
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai időrendben Jelenleg nincs aktuális tartalom
A működés eredményessége, teljesítmény 4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Jelenleg nincs aktuális tartalom
Működési statisztika 5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztika adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Jelenleg nincs aktuális tartalom
Éves költségvetések 6. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Számviteli beszámolók 7. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
2023. évi beszámoló
A költségvetés végrehajtása 8. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
A foglalkoztatottak 9.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Adatszolgáltatás 2019
Adatszolgáltatás 2020
Adatszolgáltatás 2021. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2021. II. negyedév
Adatszolgáltatás 2021. III. negyedév
Adatszolgáltatás 2021. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2022. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2022 II. negyedév
Adatszolgáltatás 2022 III. negyedév
Adatszolgáltatás 2022 IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. II. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. III. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2024. I. negyedév
Adatszolgltatás 2024. II. negyedév
9.2. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a vezető tisztségviselők, fb. tagok, az Mt. 208. § szerint vezető állású munkavállalók, az önállóan cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók neve és tisztsége, munkaköre, munkaviszonyban álló személy esetében pénzbeli juttatásai (alapbére, teljesítménybére és az azt megalapozó teljesítménykövetel- ménye), végkielégítése, és a felmondási idő időtartama, az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a kötelezettségvállalás ellenértéke, valamint a másokkal együttesen cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók és a unkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében néven kívül az előzőekben felsorolt valamennyi adat. valamint a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerinti jogviszony szerint foglalkoztatott vezető tisztségviselő és az fb. tagok esetén a megbízási díj, egyéb járandóságok, és a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások mértéke.

Adatszolgáltatás 2022. I. negyedév

Adatszolgáltatás 2022. II. negyedév
Adatszolgáltatás 2022. III. negyedév
Adatszolgáltatás 2022. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. II. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. III. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2024. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2024. II. negyedév
9.3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Jelenleg nincs aktuális tartalom
Támogatások 10. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatások célja, összege és a fejlesztési támogatási program megvalósítási helye A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Szerződések 11. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Adatszolgáltatás 2020. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2021. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2021. II. negyedév
Adatszolgáltatás 2021. III. negyedév
Adatszolgáltatás 2021. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2022. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2022. II. negyedév
Adatszolgáltatás 2022. III. negyedév
Adatszolgáltatás 2022. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. II. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. III. negyedév
Adatszolgáltatás 2023. IV. negyedév
Adatszolgáltatás 2024. I. negyedév
Adatszolgáltatás 2024. II. negyedév
Koncessziók 12. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye). A Vizsgaközpont ilyen adatot nem kezel
Egyéb kifizetések 13. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Jelenleg nincs aktuális tartalom
Európai Unió által támogatott fejlesztések 14. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Jelenleg nincs aktuális tartalom
Közbeszerzés 15. Közbeszerzési információk (közbeszerzési terv és módosítása). Az összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződések és azok módosítása megtalálhatók a Közbeszerzési Adatbázisban. 2019. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv v1.
2020. évi közbeszerzési terv v2.
2021. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv II. sz. módosítása

2024. évi közbeszerzési terv