Jogszabályok

A Nemzeti Jogszabálytár elérhetősége: http://www.njt.hu/
 

Általános jogszabályok


[TÖRVÉNYEK]

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2021. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

[KORMÁNYRENDELETEK]

 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
 • 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználások rendjéről
 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
 • 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
 • 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
 • 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról
 • 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

[MINISZTERI RENDELETEK]

 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
 • 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
   

Közúti vizsgáztatási szakterület


[TÖRVÉNYEK]

 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

[KORMÁNYRENDELETEK]

 • 139/1991. (X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről
 • 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
 • 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

[MINISZTERI RENDELETEK]

 • 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
 • 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
 • 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól 
 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
 • 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról
 • 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
 • 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 • 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
 • 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékről
 • 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
 • 23/2017. (XII. 22.) IM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól
 • 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Hajózási szakterület


[TÖRVÉNYEK]

 • 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről
 • 2012. évi XIX. törvény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
 • 2021. évi CXXXVII. törvény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elfogadott módosításainak kihirdetéséről

[KORMÁNYRENDELETEK]

 • 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről
 • 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről
 • 282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

[MINISZTERI RENDELETEK]

 • 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről
 • 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelőssége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
 • 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól
 • 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról
 • 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
 • 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet a hajós és tengerész szolgálati könyvről
 • 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet a hivatásos hajós képesítésekről

Vasúti szakterület


[TÖRVÉNYEK]

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 • 2015. évi CII. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

[KORMÁNYRENDELETEK]

 • 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

[MINISZTERI RENDELETEK]

 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
 • 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról
 • 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról
   

PÁV szakterület


[TÖRVÉNYEK]

 • 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

[KORMÁNYRENDELETEK]

 • 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről (3. számú melléklet 12. pont)
 • 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

[MINISZTERI RENDELETEK]

 • 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
   

Légügyi szakterület


[EU RENDELETEK]

 • A Bizottság (EU) 1178/2011/EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről
 • A Bizottság (EU) 2018/395/EU rendelete a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról
 • A Bizottság (EU) 2018/1976/EU végrehatási rendelete  a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról
 • A Bizottság (EU) 2020/723/EU végrehajtási rendelete a harmadik országok által kibocsátott pilótatanúsítványok elfogadására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról

[TÖRVÉNYEK]

 • 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

[KORMÁNYRENDELETEK]

 • 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól 
 • 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

[MINISZTERI RENDELETEK]

 • 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól
 • 53/2016. (XII.16.) NFM rendelet a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

 

Drón szakterület

[EU RENDELETEK]

 • A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról

[MINISZTERI RENDELETEK]

 • 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról